Priser

Prisene varierer etter oppdragets karakter og vanskelighetsgrad. Prisen for det enkelte oppdrag avtales mellom den enkelte advokat og klienten. Vilkårene som gjelder vil fremgå av avtalen som inngås mellom klienten og vedkommende advokat. Prisene på denne siden er veiledende og gjelder pr. januar 2023.

Det kan inngås individuell avtale hvor disse prisene fravikes.

Fakturering skjer i utgangspunktet på bakgrunn av medgått tid, med mindre klient og advokat har inngått avtale om fast pris.

Normal
timepris

For privat betalende klienter, næringsdrivende, offentlige institusjoner, organisasjoner, og saker som har forsikringsdekning er timesatsen for tiden fra kr 2 200,- + mva.Fri rettshjelp
og fri saksførsel

Salæret dekkes av det offentlige. Det beregnes en egenandel for klienten etter nærmere regler.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fra januar 2023 er inntektsgrensen for enslige 350 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 540 000 kroner. Formuesgrensen er 150 000 kroner for både enslige, ektefeller og par. Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Praktiske saksområder kan være familiesaker, barnevernssaker, arbeidsrettssaker og husleiesaker.

Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak, har du som regel krav på at det offentlige dekker utgifter til forsvarer, uavhengig av inntekt.
De vanligste unntakene fra dette er enkelte veitrafikk- og foreleggsaker, samt enkle tilståelsessaker.

Rettshjelpsforsikring

Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer bil- og båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet er normalt begrenset til kr 100 000,-. Praktiske eksempler er tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningssaker. Forsikringstakeren betaler en egenandel fra kr 2 500,- til kr 4 000,- med tillegg av 20% på kostnadene. De spesifikke reglene framgår av forsikringsvilkårene. Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist om å undersøke sine forsikringsvilkår.
Les mer på regjeringens hjemmesider.Utlegg

Utlegg og gebyrer faktureres i tillegg til ovenstående.

Aksept av
oppdrag

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før signert oppdragsavtale foreligger, og salærandel er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av det offentlige, anses oppdraget akseptert når slik oppnevning foreligger.

Faglige og
etiske retningslinjer

Vi legger stor vekt på Advokatforeningens regler for god advokatskikk og forsvareretiske regler.

Humlen Advokater AS har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret gjennom Advokatforeningens forsikringsordning.