Advokater

MG_3530-300x200_0001_arild

Arild Humlen (H)

Advokat MNA

Advokat Humlen avla juridisk embetseksamen 1981. Advokat i advokatkontoret Humlen & Rieber-Mohn Advokater og dets forløpere fra 1985. Er advokat ved Høyesterett. Humlen Advokater AS ble etablert i 2015.
Har hatt flere verv i Advokatforeningen sist som leder av Rettssikkerhets-utvalget. Humlen var fra 1998-2012 styremedlem i Kurdish Human Rights Project og sitter nå i styret i Democratic Progress Institute, London. Han har vunnet en rekke priser for sitt engasjement innenfor menneskerettigheter, internasjonale rettsforpliktelser og barns rettigheter.
Humlen ledet i syv år Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i asyl og utlendingsrett.
Humlen har også prosedert for flere internasjonale domsstoler og tvisteorgan. Han har forelest og holdt foredrag ved en rekke anledninger i Norge og i utlandet deriblant for Advokatforeningen, Juss, og for norske og utenlandske universiteter og høyskoler.

arild.humlen@humlov.no

Les mer

MG_3530-300x200_0000_terje

Terje Einarsen dr juris (H)

Advokat MNA

Avla juridisk embetseksamen 1986, og fikk advokatbevilling i 1988. Har mastergrad i internasjonale rettsstudier 1989 ved Harvard Law School. Dr. juris 1999 ved Universitetet i Bergen. Lektor, stipendiat og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet 1989-2000. Lagdommer i Gulating lagmannsrett 2000-2013. Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen fra 2013. Har vært ansatt som advokat hos Humlen Advokater AS i bistilling, fra 2014. Er advokat ved Høyesterett.

Einarsen har vært leder for dommerforeningens menneskerettsutvalg, og fast medlem av Utlendingsnemndas stornemd. Han har publisert en rekke bøker og tidsskriftartikler innen menneskerettigheter, utlendingsrett og internasjonal strafferett, herunder monografiene Retten til vern som flyktning (Bergen, 2000) og The Concept of Universal Crimes in International Law (Oslo, 2012). Han har forfattet flere skriftlige og elektroniske kommentarer til utlendingslovgivningen. Einarsen har bred erfaring med de fleste sakstyper for domstolene fra sitt tidligere virke som lagdommer.

terje.einarsen@humlov.no

MG_3530-300x200_0002_nadin

Nadin Askeland Humlen

Advokat MNA 

Avla master i rettsvitenskap i 2012 ved Universitetet i Oslo. Hun var advokatfullmektig hos Humlen Advokater AS fra 2015 – 2017, og ble i 2017 ansatt som advokat. Askeland Humlen har gjennom flere år opparbeidet seg omfattende erfaring med blant annet utlendingsrett, menneskerettigheter, barnevern- og familierett. Videre har hun lang erfaring med prosedyre, for domstolene, fylkesnemndene for barnevernssaker og Utlendingsnemnda.

Askeland Humlen har tidligere jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ræder DA, hvor hun hovedsakelig arbeidet med forretningsjuridiske spørsmål. Hun har arbeidet som skattejurist og seniorskattejurist i Skatt øst med områdene konkurs, tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring av krav og ettergivelse, betalingsavtaler og utsatt iverksettelse av skatte- og avgiftsvedtak. Videre har hun jobbet som namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo.

Hun har vært medarbeider i familie-, gjelds- og barnerettsgruppa på Jusstudentenes rettsinformasjon, Juss-Buss.

I regi av Humlen Advokater AS er Askeland Humlen frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

I tillegg til norsk snakker Askeland Humlen engelsk.

Mob +47 454 83 418
nadin.humlen@humlov.no


Elise Nygård

Advokat MNA

Avla master i rettsvitenskap i 2014 ved Universitetet i Oslo. Hennes spesialområde er utlendingsrett. Var advokatfullmektig hos Humlen Advokater AS fra 2015, og ble i 2019 ansatt som advokat.

Nygård har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet (UDI) ved området for familieinnvandring. Videre har hun arbeidet som medarbeider i Innvandringsgruppa på Jusstudentenes rettsinformasjon, Juss-Buss.

Under studietiden arbeidet hun som studentmedarbeider i Advokatforeningens aksjons- og prosedyre-gruppe i Asyl- og Utlendingsrett og hos Humlen & Rieber-Mohn, som utreder.

I regi av Humlen Advokater AS er Nygård frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

I tillegg til norsk snakker Nygård engelsk.

Mob +47 482 41 005
elise.nygard@humlov.no

Félix Olivier Helle

Advokat MNA

Avla master i rettsvitenskap i 2015 ved Universitetet i Bergen. Studerte fag innen folkerett, herunder humanitærrett og fredsrett, ved det juridiske fakultetet i Aix-En-Provence i Frankrike.
Var advokatfullmektig hos Humlen Advokater AS fra 2018, og ble i 2020 ansatt som advokat.

Advokat Helle arbeider i første rekke med utlendingsrett, menneskerettigheter og asyl.
I tillegg har han opparbeidet seg en bred kompetanse innen arbeidsrett for utenlandske arbeidstakere, og juridiske spørsmål innen EU og EØS retten.

Olivier Helle har tidligere arbeidet som førstekonsulent ved asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI), hvor han arbeidet i UDIs barnefaglige enhet og i Dublin-avdelingen.

Under studietiden hadde han praksisopphold i Den Kgl. Norske ambassaden i Paris og hos advokatfirmaet Selmer.

I regi av Humlen Advokater AS er Helle frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

Helle er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Asyl- og utlendingsrett.

I tillegg til norsk snakker Olivier Helle fransk og engelsk.

Mob +47 412 33 399
felix.helle@humlov.no


Advokatfullmektiger


Jesper Rustad Frydenlund

Advokatfullmektig

Avla master i rettsvitenskap i 2010 ved universitetet i Bergen. Han startet å jobbe som advokatfullmektig hos Humlen Advokater i mai 2021.

Rustad Frydenlund har i flere år jobbet med humanitærrett. Han har opparbeidet seg en bred erfaring fra arbeid med asyl- og utlendingssaker, og jobbet tidligere som rådgiver i Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) i asylavdelingen.

Han har i tillegg erfaring som rådgiver i Kriminalomsorgen i Oslo fengsel.

Under studietiden tok Rustad Frydenlund et semester ved University of Cape Town og juridiske valgemner ved universitetet i Bergen, blant annet: Politirett, arbeidsrett og rett til helsehjelp og sosiale ytelser.

Rustad Frydenlund har et sterkt frivillig engasjement og har i flere år jobbet som frivillig i Amnesty International Norges juristgruppe.

Mobil +47 482 18 384
jesper.frydenlund@humlov.no

Administrasjon

Nina H. Askeland

Daglig leder

Nina H. Askeland er utdannet Cand. Mag. med mellomfag i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har videre studert emner innen Midt-Østen studier og kriminologi. Utdannet advokatassistent DNA ved Juristenes utdanningssenter.

Etter 20 år som sanger og skuespiller, ble hun i 1999 ansatt som artist- og engasjementansvarlig for Jo Vestly Produksjon.
I 2001 startet hun eget firma – EventSupport, med ansvar for prosjektledelse, regi og gjennomføring av konferanser, konserter, teaterforestillinger m.m., både innen den private og offentlige sektor.
Var markeds- og eventsjef for Underholdningshuset Latter og styremedlem i Stand Up Norge i periode 2004 – 2007.
Fra 2007 – 2011 programansvarlig og produsent i Asker kulturhus.
Fra 2012 ansatt hos advokat Arild Humlen og siden 2015 hos Humlen Advokater AS.

Mob +47 455 14 087
nina.askeland@humlov.no

Fiona Alexander

Advokatsekretær

Fiona Alexander ble ansatt som advokatsekretær i 2017.
I 2003 tok hun utdannelse som advokatsekretær ved Utdanningshuset, og i 2004 utdannelse som juridisk assistent ved Juridisk kompetansesenter, begge i Trondheim. Hun var i mange år ansatt i LEA Advokatbyrå AS i Trondheim.

Før hun kom til Humlen Advokater AS, var hun juridisk assistent og kontorsjef hos Advokatfirmaet Lippestad AS.
Fiona Alexanders morsmål er engelsk og har tidligere tatt oppdrag som tolk.

Tel +47 22 41 44 44
post@humlov.no