Advokater

MG_3530-300x200_0001_arild

Arild Humlen (H)

Advokat MNA

Advokat Humlen avla juridisk embetseksamen 1981. Advokat i advokatkontoret Humlen & Rieber-Mohn Advokater og dets forløpere fra 1985. Er advokat ved Høyesterett. Humlen Advokater AS ble etablert i 2015.
Har hatt flere verv i Advokatforeningen sist som leder av Rettssikkerhets-utvalget. Humlen var fra 1998-2012 styremedlem i Kurdish Human Rights Project og sitter nå i styret i Democratic Progress Institute, London. Han har vunnet en rekke priser for sitt engasjement innenfor menneskerettigheter, internasjonale rettsforpliktelser og barns rettigheter.
Humlen ledet i syv år Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i asyl og utlendingsrett.
Humlen har også prosedert for flere internasjonale domsstoler og tvisteorgan. Han har forelest og holdt foredrag ved en rekke anledninger i Norge og i utlandet deriblant for Advokatforeningen, Juss, og for norske og utenlandske universiteter og høyskoler.

arild.humlen@humlov.no

Les mer

MG_3530-300x200_0002_nadin

Nadin Askeland Humlen (H)

Advokat MNA 

Avla master i rettsvitenskap i 2012 ved Universitetet i Oslo. Hun var advokatfullmektig hos Humlen Advokater AS fra 2015 – 2017, og ble i 2017 ansatt som advokat. Har møterett for Høyesterett fra 2021. Askeland Humlen har gjennom flere år opparbeidet seg omfattende erfaring med blant annet utlendingsrett, menneskerettigheter, barnevern- og familierett. Videre har hun lang erfaring med prosedyre, for domstolene, fylkesnemndene for barnevernssaker og Utlendingsnemnda.

Askeland Humlen har tidligere jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ræder DA, hvor hun hovedsakelig arbeidet med forretningsjuridiske spørsmål. Hun har arbeidet som skattejurist og seniorskattejurist i Skatt øst med områdene konkurs, tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring av krav og ettergivelse, betalingsavtaler og utsatt iverksettelse av skatte- og avgiftsvedtak. Videre har hun jobbet som namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo.

Hun har vært medarbeider i familie-, gjelds- og barnerettsgruppa på Jusstudentenes rettsinformasjon, Juss-Buss.

I regi av Humlen Advokater AS er Askeland Humlen frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

I tillegg til norsk snakker Askeland Humlen engelsk.

Mob +47 454 83 418
nadin.humlen@humlov.no


Félix Olivier Helle

Advokat MNA

Avla master i rettsvitenskap i 2015 ved Universitetet i Bergen. Studerte fag innen folkerett, herunder humanitærrett og fredsrett, ved det juridiske fakultetet i Aix-En-Provence i Frankrike.
Var advokatfullmektig hos Humlen Advokater AS fra 2018, og ble i 2020 ansatt som advokat.

Advokat Helle arbeider i første rekke med utlendingsrett, menneskerettigheter og asyl.
I tillegg har han opparbeidet seg en bred kompetanse innen arbeidsrett for utenlandske arbeidstakere, og juridiske spørsmål innen EU og EØS retten.

Olivier Helle har tidligere arbeidet som førstekonsulent ved asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI), hvor han arbeidet i UDIs barnefaglige enhet og i Dublin-avdelingen.

Under studietiden hadde han praksisopphold i Den Kgl. Norske ambassaden i Paris og hos advokatfirmaet Selmer.

I regi av Humlen Advokater AS er Olivier Helle frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

Han er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Asyl- og utlendingsrett.

I tillegg til norsk snakker Olivier Helle fransk og engelsk.

Mob +47 412 33 399
felix.helle@humlov.no


Administrasjon

Nina H. Askeland

Daglig leder

Nina H. Askeland er utdannet Cand. Mag. med mellomfag i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har videre studert emner innen Midt-Østen studier og kriminologi. Utdannet advokatassistent DNA ved Juristenes utdanningssenter.

Etter 20 år som sanger og skuespiller, ble hun i 1999 ansatt som artist- og engasjementansvarlig for Jo Vestly Produksjon.
I 2001 startet hun eget firma – EventSupport, med ansvar for prosjektledelse, regi og gjennomføring av konferanser, konserter, teaterforestillinger m.m., både innen den private og offentlige sektor.
Var markeds- og eventsjef for Underholdningshuset Latter og styremedlem i Stand Up Norge i periode 2004 – 2007.
Fra 2007 – 2011 programansvarlig og produsent i Asker kulturhus.
Fra 2012 ansatt hos advokat Arild Humlen og siden 2015 hos Humlen Advokater AS.

Mob +47 455 14 087
nina.askeland@humlov.no