Om
advokatkontoret

Humlen Advokater AS bistår både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner innenfor sivilrettslige emner og strafferett.

Et betydelig kompetanseområde er prosedyre innenfor internasjonale rettsforpliktelser, blant annet menneskerettigheter, herunder også asyl- og utlendingsrett for nasjonale og internasjonale domstolsorgan.
Andre viktige arbeidsområder er familierett, helse- og sosialrett, barnevern, strafferett og forvaltningsrett.
Generell prosedyre innenfor et bredt spekter av sivilrettslige områder.

Kontoret samarbeider med

DPI

Democratic Progress Institute er en uavhengig organisasjon, som ble etablert sammen med en gruppe internasjonale eksperter på konfliktløsning og demokratiutvikling. Instituttet tilbyr ekspertise, som kombinerer forskning med praktiske tilnærminger for å utvide  grunnlaget for et større offentlig og politisk engasjement, i arbeidet med å fremme fred og demokratiutvikling.
http://www.democraticprogress.org

EILN
European Immigration Lawyers Network er et faglig samarbeid, mellom europeiske advokater med kontorer i de fleste europeiske land. EILN har lokalkunnskap om bransjer og aktører, som ofte er avgjørende for å få til gode løsninger for klientene. Gjennom denne tilknytningen sikres klientene høy kvalitet og presisjon på juridiske tjenester.

http://www.eiln.com

Humlen Advokater har åpent og tar imot ny saker. For å begrense smitte gjennomføres klientmøter via telefon og videokonferanse. Alle advokatene er tilgjengelige på telefon og e-post. Se vår side Medarbeidere.

Aktuelt

NY SAK TIL EFTA-DOMSTOLEN

Saken gjelder oppholdsrett etter EØS-retten til en peruansk mor til en mindreårig EØS-borger som bor i Norge. EU-domstolen har fastslått at artikkel 21 i EU-traktaten og Direktiv 2004/38/EC gir oppholdsrett i en vertsstat for et mindreårig barn som er borger av en annen EU-stat og som oppfyller vilkårene i artikkel 7(1)(b), og at «de samme bestemmelsene» gir oppholdsrett til en forelder som er barnets forsørger i vertsstaten.
EFTA-domstolen skal ta stilling til om foreldre i en slik situasjon har en tilsvarende adgang til oppholdsrett etter EØS-retten, og da i EØS-medlemslandene, eller om en slik oppholdsrett er betinget av tilslutning til EU-traktaten.
Høringen i EFTA-domstolen berammet 29. april.

Aktuelt

NY SAK TIL EMD

Høyesterett behandlet før jul den såkalte “Yasmin-saken” om utvisning og kom til at det ved grove overtredelser av utlendingsloven blant annet er krav om at det foreligger “exceptional circumstances” slik dette anvendes i EMD, i relasjon til konsekvensene for barn, for at utvisningsvedtaket er ugyldig. Dommen er innklaget til EMD, som nå har besluttet at hele dommen skal undergis prøving i menneskerettighetsdomstolen. Det innbærer at EMD skal prøve en rekke rettslig normer knyttet til vekten av barnets beste i utvisningssaker.

Aktuelt

NY UTLENDINGSSAK SKAL BEHANDLES I HØYESTERETT

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet å ta til behandling en konvertitt-sak som omfatter en afghansk familie som har søkt beskyttelse i Norge. Høyesterett har bestemt at både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen knyttet til konverteringen i Norge skal prøves. Dette er første gang disse spørsmålene vurderes av Høyesterett. Både NOAS og Den norske kirke har erklært partshjelp i saken og vil medvirke til støtte for den afghanske familien.
Hovedforhandling berammet til 27., 28. & 29. april.