Kompetanseområder

Firmaet har en bred kompetanse.
Les mer ved å klikke på fagfelt til høyre.

UTLENDINGSRETT, MENNESKERETTIGHETER OG ASYLRETT

Vi har gjennom flere år hatt et betydelig antall asyl- og utlendingsrettssaker. Flere av våre advokater er på vaktordningen for asylsøkere, og vårt kontor har solid kompetanse.

Vi tilbyr bistand i saker om utvisning, visum og ulike typer oppholdstillatelser.

Kontoret har ført en rekke menneskerettssaker for nasjonale og internasjonale domstolsorgan. Vi bistår også internasjonale organisasjoner med rådgivning og strategivalg i forbindelse med internasjonale oppdrag og aksjoner.

Vi har også erfaring fra andre typer internasjonale tvisteløsningsorgan som f.eks. EFTA domstolen.

Våre advokater behersker engelsk, og vi har advokater/fullmektiger/advokatassistenter som behersker spansk, russisk og tysk.

BARNE- OG FAMILIERETT

Vårt firma har i den senere tid hatt en økende portefølje innenfor rettsområdene barn-, barnevern-, familie- og skifterett. Flere av våre advokater har derfor utviklet spesialistkompetanse på disse rettsområdene, ved siden av strafferetten. Vi har solid forhandlings- og prosedyreerfaring på disse områdene.

ARVERETT

Vi bistår med:

Opprettelse og tolkning av testamenter
Rådgivning i arverettslige spørsmål
Prosessfullmektig i arve/skiftetvister
Rådgivning knyttet til arveavgift
Utarbeidelse av arvemelding
Skifte

ARBEIDSRETT

Vi bistår enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter med arbeidsrettslige spørsmål.

Alle advokatene har god prosedyreerfaring dersom arbeidstvister undergis rettslig behandling.

KONTRAKTSRETT

Kontoret bistår ved opprettelse av kontrakter, tolking av kontraktsrettslige plikter og retter. Vi har jevnlige prosessfullmektigoppdrag og har erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder.

BARNEVERN

Barnevernsrett er en sentral del av kontorets portefølje. Vi har tidligere bistått større kommuner med prosessfullmektigoppdrag, men har i de senere årene fokusert bistanden rundt foreldre og barn i tilknytning til hele spekteret av barneverns inngrep,  tvangsplassering og hjelpetiltak. Vi har jevnlige prosedyreoppdrag for private parter innfor alle nasjonale rettsinstanser. Fordi oppdragsmengden på dette rettsområdet jevnt over er omfattede har alle advokatene og advokatfullmektigene opparbeidet seg stor kunnskap og forståelse for rettsområdet og de involverte aktørene.

EIENDOMSRETT

Vi bistår eiere, leietakere og eiendomsutviklere med juridisk rådgivning ved spørsmål og tvister som omfatter faste eiendommers rettsforhold.

ERSTATNINGSRETT

Vi har bred erfaring innenfor erstatning både i sivile og strafferettslige forhold.

HELSE-, SOSIAL- OG TRYGDERETT

Helse- og sosialrett har fått en større oppmerksomhet i senere tid, noe som også reflekteres i kontorets oppdragsutvalg. Vi har derfor et økende fokus på denne type oppdrag som for svært mange er en grunnleggende forutsetning for livskvalitet. En rettighetsbasert helse- og sosiallovgivning utdeler stadig flere rettigheter til sivilbefolkningen som vi ser som en viktig oppgave å ivareta, utvikle og sikre.

ALMINNELIG PROSEDYRE OG TVISTELØSNINGER

Kontorets sentrale fokus på utvikling av gode prosedyreadvokater gjør at det over flere år har vært en stor satsing på utvikling med strategikompetanse som verktøy i domstolsarbeidet. Vi mener å ha tilegnet oss en god evne til effektivt og gjennomslagskraftig prosedyrearbeid, som har gitt gode resultater for våre klienter. Dette er et arbeid vi vil fortsette å utvikle og videreføre som eget fagfelt.

KONKURS OG TVANGSFULLBYRDELSE

Vi har ansatte med lang erfaring og spesialkompetanse innenfor tvangsrett og konkurs.

FORVALTNINGSRETT

Dette er et av kontorets mest sentrale arbeidsområder ettersom vi i svært mange rettssaker har staten som motpart. Vi bistår også i forvaltningsomgangen på de fleste forvaltningsrettsområdene. Vi bistår de private partene i skjønns- og rettighetssaker. Mange års arbeid innenfor et bredt spekter av forvaltningsretten har sikret gode kunnskaper innenfor forvaltningsrettens spesielle og alminnelige del.

STRAFFERETT OG BISTANDSOPPDRAG

Strafferetten har vært et gjennomgangsfelt for firmaet og alle ansatte, siden firmaet med dets forgjengere ble etablert. Strafferett som prosedyrefagfelt har inngått i det sentrale fokuset firmaet har hatt på nødvendigheten av gode kunnskaper og høy kompetanse i arbeidet for domstolene. Dette innebærer at alle ansatte har fått god opplæring i strafferettsarbeid og evne til å levere gode prosedyrer i saker av åpenbar stor betydning for alle som utsettes for strafferettslig etterforskning og rettegang. Som en naturlig del av straffesaksarbeidet inngår også bistandsoppdrag for fornærmede.