PERSONVERNERKLÆRING FOR HUMLEN ADVOKATER AS
Denne personvernerklæringen gjelder for Humlen Advokater AS. Humlen Advokater AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne løse oppdrag og utføre andre avtalte tjenester.

Arild Humlen er ansvarlig for behandling av personalopplysninger hos Humlen Advokater AS. Mer informasjon om Arild Humlen finner du på vår nettside www.humlenadvokater.no – medarbeidere. Nettstedet gir kontaktopplysninger om Humlen Advokater AS org. nr.: 915363954 – og om våre tjenester.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi mottar og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi mottar og registrerer følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet.
  Det behandles kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Humlen Advokater AS pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).
 2. Sakshåndtering.
  Det behandles personopplysninger som er nødvendige for den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.
 1. Informasjon om motparter og andre tredjeparter.
  Det behandles personopplysninger som er nødvendige for den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med formålet med det aktuelle oppdraget og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).
 2. Straffedommer og lovovertredelser.
  I saker hvor det er aktuelt med informasjon om straffedommer og lovovertredelser behandles nødvendige personopplysninger vi mottar eller innhenter for den aktuelle saken/det aktuelle oppdraget. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.
 3. Lagring/oppbevaring av saksdokumenter.
  Vi oppbevarer personopplysninger i tilknytning til den aktuelle saken/oppdraget mens saken er pågående og i en periode etter at oppdraget er avsluttet. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.
 4. Fakturering.
  For å kunne fakturere behandler vi kontaktinformasjon og
  Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.
 1. Informasjon om potensielle klienter.
  I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Dette er begrenset til personer som henvender seg til oss for mulig bistand. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å kunne vurdere om vi skal påta oss oppdrag.
 2. Kunnskapsforvaltning(f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker og oppbevaring av rettsavgjørelser).
  Personopplysninger som oppbevares vil være de som fra før er
  registrert i dokumenter i tidligere sak. Vi bestreber å anonymisere dokumenter som oppbevares, og registrerte personopplysninger vil aldri videreformidles/gjenbrukes i nye saker. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å interne læringsprosesser, for å sikre
  kvalitet i arbeidet og for å arbeide mer effektivt.
 3. Rekruttering.
  I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål,
  uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.
 4. Sikkerhet.
  I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Humlen Advokater AS bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Hovedkvarteret AS. Er leverandør av IT-driftstjenester. Har ansvar for sikkerhet omkring servere, oppfølging av sikkerhetshendelser og support.
 • Andre databehandlere: Microsoft og Telia.
 • Sarepta. Er leverandør av vårt time-, klientregistrerings- og faktureringsprogram.
 • Eminentia Regnskap AS. Er leverandør av regnskapstjenester.
 • Tripletex AS. Økonomisystem.
 • RSM AS. Er vår revisor.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes så raskt det lar seg gjøre, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har som hovedregel rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger
til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets
nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon finnes alltid lett tilgjengelig på vår nettside.