Advokat Humlen avla juridisk embetseksamen 1981. Advokat i advokatkontoret Humlen Advokater AS, etablert 2015, og dets forløpere fra 1985. Advokat ved Høyesterett fra 2011.

Arild Humlen

Advokat MNA

Advokat ved Høyesterett

Tillitsverv og styreverv m.m:
Advokat Humlen var først medlem og deretter leder av Advokatforeningens lovutvalget i Asyl- og utlendingsrett 1994-2008, mens han fra 2008 til 2009 igjen var medlem av utvalget. Han har vært leder for ett av Advokatforeningens disiplinærutvalg fra 1998 – 2005, og leder av Advokatforeningen Oslo krets fra 2005-2008. Fra 2008-2016 ledet han Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg og Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i Asyl- og Utlendingsrett. Advokat Humlen var styremedlem i Kurdish Human Rights Project (KHRP) og medlem av “legal team” i London til 2012, som blant annet prosederte klagesaker for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og andre menneskerettighetsorganer. Fra 2012 er han styremedlem og regnskapsansvarlig i Democratic Progress Institute i London, som både prosederer menneskerettighetsaker og arbeider for styrking av disse internasjonalt.

Videre er han styremedlem i Eiendomsnøkkelen AS.

Tildelinger og priser:
Advokat Humlen ble sammen med advokat Jonas Myhre tildelt Annette Thommesens Hederspris 2010 for hans arbeid for å styrke rettssikkerheten for asylsøkere i Norge. Samme år ble advokat Humlen også tildelt Advokatforeningen Oslo Krets Ærespris for hans virke som leder av Advokatforeningens Prosedyregruppe for Asyl- og Utlendingsrett. I 2014 ble advokat Humlen tildelt Jusstudentenes menneskerettighetspris som følge av Prosedyre-gruppen for Asyl- og Utlendingsrett sitt arbeid. Høsten 2014 ble Prosedyre-gruppen for Asyl- og Utlendingsrett ved dets ledere advokat Humlen og advokat Jonas Myhre, også tildelt Juristforbundets Rettssikkerhetspris. Advokat Humlen ble i august 2015 tildelt Redd Barnas Rettighetspris for 2015 for sitt arbeid for barns rettigheter.

Fagområde:
Advokat Humlen jobber både med privat og offentlig sektor. Han tar saker over et bredt spekter av saksfelt. Han er tilknyttet UDIs advokatvaktordning for asylsaker. Advokat Humlen jobber også med strategirådgivning for små og mellomstore bedrifter. Han er videre engasjert i saker innen f. eks. boligrett, arbeidsrett, familie-, arv- og skifterett, herunder barnevern, prosedering av internasjonale rettsforpliktelser, asyl og menneskerettigheter samt private tvister.

Juridisk litteratur m.m.:
Advokat Humlen har utgitt og medvirket til utgivelse av en omfattende mengde juridisk litteratur innenfor en rekke rettsområder, med særlig vekt på internasjonal privatrett og menneskerettigheter. Senest som medforfatter av kommentarutgaven til utlendingsloven. Advokat Humlen har også forelest over en rekke juridiske emner på høyskoler og juridiske fakulteter ved flere universiteter I Norge. Han er også en mye benyttet foreleser innenfor nasjonale og internasjonale rettsområder. Fra 2014 er han foreleser ved Moscow School of Civic Education. Foruten omfattende erfaring fra prosedyre for nasjonale domstoler, har advokat Humlen også lang og bred erfaring med prosedyre for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.