Advokater

MG_3530-300x200_0001_arild

Arild Humlen (H)

Advokat MNA

Advokat Humlen avla juridisk embetseksamen 1981. Advokat i advokatkontoret Humlen & Rieber-Mohn Advokater og dets forløpere fra 1985. Er advokat ved Høyesterett. Humlen Advokater AS ble etablert i 2015.
Har hatt flere verv i Advokatforeningen der han for tiden leder Rettssikkerhetsutvalget. Humlen var fra 1998-2012 styremedlem i Kurdish Human Rights Project og sitter nå i styret i Democratic Progress Institute, London. Han har vunnet en rekke priser for sitt engasjement innenfor menneskerettigheter, internasjonale rettsforpliktelser og barns rettigheter.
Humlen ledet i syv år Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i asyl og utlendingsrett.
Humlen har også prosedert for flere internasjonale domsstoler og tvisteorgan. Han har forelest og holdt foredrag ved en rekke anledninger i Norge og i utlandet deriblant for Advokatforeningen, Juss, og for norske og utenlandske universiteter og høyskoler.

arild.humlen@humlov.no

Les mer

MG_3530-300x200_0000_terje

Terje Einarsen dr juris (H)

Advokat MNA

Avla juridisk embetseksamen 1986, og fikk advokatbevilling i 1988. Har mastergrad i internasjonale rettsstudier 1989 ved Harvard Law School. Dr. juris 1999 ved Universitetet i Bergen. Lektor, stipendiat og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet 1989-2000. Lagdommer i Gulating lagmannsrett 2000-2013. Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen fra 2013. Har vært ansatt som advokat hos Humlen Advokater AS i bistilling, fra 2014. Er advokat ved Høyesterett.

Einarsen har vært leder for dommerforeningens menneskerettsutvalg, og fast medlem av Utlendingsnemndas stornemd. Han har publisert en rekke bøker og tidsskriftartikler innen menneskerettigheter, utlendingsrett og internasjonal strafferett, herunder monografiene Retten til vern som flyktning (Bergen, 2000) og The Concept of Universal Crimes in International Law (Oslo, 2012). Han har forfattet flere skriftlige og elektroniske kommentarer til utlendingslovgivningen. Einarsen har bred erfaring med de fleste sakstyper for domstolene fra sitt tidligere virke som lagdommer.

terje.einarsen@humlov.no

Vera K. Vikki

Advokat MNA

Avla master i rettsvitenskap i 2011 ved Universitetet i Oslo, med spesialisering innen strafferett og menneskerettigheter.
Vera Vikki var advokatfullmektig hos Humlen & Rieber-Mohn fra 2014. I 2015 ble hun ansatt som advokat i Humlen Advokater AS.

Vikki har tidligere arbeidet som saksbehandler i Statens sivilrettsforvaltning, blant annet med områdene fri rettshjelp, erstatning etter straffeforfølgning og rettferdsvederlag. Hun har også jobbet som prosjektassistent i Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) og som saksbehandler i NAV.

I regi av Humlen Advokater AS er Vikki frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.
Vikki behersker engelsk, russisk og spansk.

Er i permisjon.

MG_3530-300x200_0002_nadin

Nadin Askeland Humlen

Advokat MNA 

Avla master i rettsvitenskap i 2012 ved Universitetet i Oslo, med spesialisering i konkurs- og tvangsfullbyrdelsesrett. Hun var advokatfullmektig hos Humlen Advokater AS og ble i 2017 ansatt som advokat.

Askeland Humlen har tidligere jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ræder DA, hvor hun hovedsakelig arbeidet med forretningsjuridiske spørsmål. Hun har arbeidet som skattejurist og seniorskattejurist i Skatt øst med områdene konkurs, tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring av krav og ettergivelse/betalingsavtaler og utsatt iverksettelse av skatte- og avgiftskrav/vedtak.

Hun har vært medarbeider i familie-, gjelds- og barnerettsgruppa på Jusstudentenes rettsinformasjon, Juss-Buss. Var trainee hos Advokatfirmaet Ræder DA, Advokatfirmaet Lund & Co DA og Forbrukerombudet, samt jobbet som studentmedarbeider og namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo.

I regi av Humlen Advokater AS er Askeland Humlen frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

Mob +47 454 83 418
nadin.humlen@humlov.no

Elise Nygård

Advokat MNA

Avla master i rettsvitenskap i 2014 ved Universitetet i Oslo. Hennes spesialområde er utlendingsrett. Var advokatfullmektig hos Humlen Advokater AS fra 2015, og ble i 2019 ansatt som advokat.

Nygård har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet (UDI) ved området for familieinnvandring. Videre har hun arbeidet som medarbeider i Innvandringsgruppa på Jusstudentenes rettsinformasjon, Juss-Buss.

Under studietiden arbeidet hun som studentmedarbeider i Advokatforeningens aksjons- og prosedyre-gruppe i Asyl- og Utlendingsrett og hos Humlen & Rieber-Mohn, som utreder.

I regi av Humlen Advokater AS er Nygård frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

Mob +47 482 41 005
elise.nygard@humlov.no

Marthe Engøy

Advokat MNA 

Avla master i rettsvitenskap i 2012 ved Universitetet i Oslo. Engøy er for tiden ansatt som advokat i vikarstilling hos Humlen Advokater AS.
Hun har bakgrunn som advokatfullmektig og advokat i Matrix Advokater, der hun særlig arbeidet med strafferett, barnevernsrett, psykisk helsevern og utlendingsrett.
Før det var hun ansatt som førstekonsulent og rådgiver i UNE. Saksfeltene hun arbeidet med var familieinnvandring og saker om utvisning. I tillegg hadde hun fagansvaret for saker om reisebevis og utlendingspass for flyktninger.

Som utvekslingsstudent ved American University, Washington College of Law tok hun emner innen internasjonal rett.
Videre har hun engasjert seg i frivillig arbeid og som bistandsarbeider blant annet for Golden Colombia Foundation i Colombia, saksbehandler for Gatejuristen og juridisk rådgiver for Kirkens Bymisjon. Hun var styremedlem i Rettspolitisk forening 2014 – 2016.

I regi av Humlen Advokater AS er hun frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

Mob +47 952 26 234
marthe.engoy@humlov.no

Advokatfullmektiger

Félix Olivier Helle

Advokatfullmektig MNA

Avla master i rettsvitenskap i 2015 ved Universitetet i Bergen. Studerte flere fag innen folkerett, herunder humanitærrett og fredsrett, ved det juridiske fakultetet i Aix-En-Provence i Frankrike.
Ble ansatt som advokatfullmektig hos Humlen Advokater AS i 2018.

Olivier Helle har tidligere arbeidet som førstekonsulent ved asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI), hvor han arbeidet i UDIs barnefaglige enhet og i Dublin-avdelingen.

Under studietiden hadde han praksisopphold i Den Kgl. Norske ambassaden i Paris og hos advokatfirmaet Selmer.

I regi av Humlen Advokater AS er Helle frivillig juridisk rådgiver ved MiRA-senteret (Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn). MiRA-senteret arbeider særlig for å styrke innvandringskvinners posisjon i samfunnet.

Olivier Helle snakker i tillegg til norsk; fransk og engelsk.

Fikk advokatbevilling høsten 2019.

Mob +47 412 33 399
felix.helle@humlov.no

Administrasjon

Nina H. Askeland

Daglig leder

Nina H. Askeland er utdannet Cand. Mag. med mellomfag i religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har videre studert emner innen Midt-Østen studier og kriminologi. Utdannet advokatassistent DNA ved Juristenes utdanningssenter.

Etter 20 år som sanger og skuespiller, ble hun i 1999 ansatt som artist- og engasjementansvarlig for Jo Vestly Produksjon.
I 2001 startet hun eget firma – EventSupport, med ansvar for prosjektledelse, regi og gjennomføring av konferanser, konserter, teaterforestillinger m.m., både innen den private og offentlige sektor.
Var markeds- og eventsjef for Underholdningshuset Latter og styremedlem i Stand Up Norge i periode 2004 – 2007.
Fra 2007 – 2011 programansvarlig og produsent i Asker kulturhus.
Siden 2011 har hun vært ansatt hos Humlen Advokater AS, og dets forløpere.

Mob +47 455 14 087
nina.askeland@humlov.no

Fiona Alexander

Advokatsekretær

Fiona Alexander ble ansatt som advokatsekretær i 2017.
I 2003 tok hun utdannelse som advokatsekretær ved Utdanningshuset, og i 2004 utdannelse som juridisk assistent ved Juridisk kompetansesenter, begge i Trondheim. Hun var i mange år ansatt i LEA Advokatbyrå AS i Trondheim.

Før hun kom til Humlen Advokater AS, var hun juridisk assistent og kontorsjef hos Advokatfirmaet Lippestad AS.
Fiona Alexanders morsmål er engelsk og har tidligere tatt oppdrag som tolk.

Tel +47 22 41 44 44
post@humlov.no